1.  WPROWADZENIE

 

1.1. Niniejszy dokument (zwany dalej „Regulaminem”), wraz z innymi dokumentami w nim wspomnianymi, określa warunki, jakim podlega korzystanie z serwisu Luxury Love (dalej: „Serwis”), a także korzystanie z wszelkich aplikacji mobilnych Luxury Love na smartfony czy inne urządzenie przenośne lub elektroniczne oraz dokonywanie zakupów za jego pośrednictwem. 

 

1.2.  Zachęcamy do starannego zapoznania się z niniejszym Regulaminem, naszą Polityką plików cookies i Polityką prywatności  przed rozpoczęciem korzystania z naszego Serwisu. Bardzo ważne jest zapoznawanie się z treścią Regulaminu i Polityką prywatności za każdym razem, gdy składane jest zamówienie. 

 

1.3. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

1.4. Właścicielem i administratorem Serwisu jest Kamila Cierniak, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Luxury Love Kamila Cierniak (adres prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Wojska Polskiego 16a, 42-240 Rudniki, Polska) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9492086519, REGON 368674549, adres poczty elektronicznej: sklep@luxurylove.pl, numer telefonu: +48 798 777 653 (dalej: „Administrator” lub „Usługodawca”).

 

1.5.  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności Serwisu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć może być niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Serwisu. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

 

1.6. Informacje oraz dane osobowe podane przez Użytkownika podlegają przetwarzaniu na zasadach określonych w Polityce prywatności, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

1.7.  Definicje:

 

1.7.1. DZIEŃ ROBOCZY– jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

1.7.2. FORMULARZ REJESTRACJI– formularz dostępny w Serwisie umożliwiający utworzenie Konta.

 

1.7.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA– Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w serwisie Luxury Love umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 

1.7.4. KLIENT– (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 

1.7.5. KODEKS CYWILNY– ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

 

1.7.6. KONTO– Usługa Elektroniczna oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem oraz podany przez Usługobiorcę zbiór zasobów zapisany w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w serwisie Luxury Love.

 

1.7.7. KONSUMENT- Klient będący osobą fizyczną, dokonujący z Usługodawcą lub Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

1.7.8. NEWSLETTER– Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Serwisie.

 

1.7.9. OGŁOSZENIE – umieszczona w Serwisie przez Sprzedawcę oferta sprzedaży Produktu. 

 

1.7.10. PRZEDSIĘBIORCA- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 

1.7.11. PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA - osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła z Usługodawcą lub Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą jednak dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.

 

1.7.12. PRODUKT– dostępna w Serwisie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, należąca do Sprzedawcy bądź, do której sprzedaży Sprzedawca jest upoważniony. 

 

1.7.13. REGULAMIN– niniejszy regulamin serwisu Luxury Love.

 

1.7.14. UMOWA SPRZEDAŻY– umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu. 

 

1.7.15. USŁUGA ELEKTRONICZNA– usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.

 

1.7.16. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

 

1.7.17. UŻYTKOWNIK– użytkownik Serwisu. 

 

1.7.18. ZAMÓWIENIE- oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą określające liczbę i rodzaj zamawianych Produktów,

 

1.7.19. SPRZEDAWCAUżytkownik posiadający pełną zdolność do czynności prawnych lub uprawniony do sprzedaży Produktu, który zamierza oferować, oferujący lub sprzedający Produkty za pośrednictwem Serwisu. 

 

1.7.20. WERYFIKACJA PRODUKTU- czynności Usługodawcy polegające na weryfikacji Produktu otrzymanego od Sprzedawcy, przede wszystkim pod względem zgodności z opisem Ogłoszenia i oryginalności Produktu oraz innymi istotnymi czynnikami takimi jak jakość czy widoczne wady Produktu lub czynności Usługodawcy polegające na weryfikacji Produktu otrzymanego od Klienta na zasadach opisanych na stronie: https://luxurylove.pl/pl/content/34-entrupy.

 

1.7.21. UMOWA POŚREDNICTWA SPRZEDAŻY- umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą a Sprzedawcą, po spełnieniu przez Sprzedawcę warunków określonych w niniejszym Regulaminie. 

 

2.  USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE

 

2.1. W Serwisie dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

 

2.1.1. KONTO– korzystanie z usługi Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Użytkownika – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych Użytkownika: adres poczty elektronicznej oraz hasło.

 

2.1.1.1. Usługa Elektroniczna KONTO świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z korzystania z usługi Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: sklep@luxurylove.pl lub też pisemnie na adres: Luxury Love Kamila Cierniak, ul. Wojska Polskiego 16a, 42-240 Rudniki.

 

2.1.2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA– korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Serwisie. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi w Serwisie). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. 

 

2.1.2.1. Usługa Elektroniczna FORMULARZ ZAMÓWIENIA świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Użytkownika.

 

2.1.3. NEWSLETTER– korzystanie z Newslettera następuje po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) po podaniu w zakładce „Newsletter” adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i (2) po kliknięciu pola „Zapisz się”.

 

2.1.4. Usługa Elektroniczna NEWSLETTER świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@luxurylove.pl, lub też pisemnie na adres: Luxury Love Kamila Cierniak, ul. Wojska Polskiego 16a, 42-240 Rudniki.

 

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, pozwalające na korzystanie z zasobów sieci Internet; (2) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi Javascript.

 

2.3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami.

 

2.4. Dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.

 

2.5. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi). 

 

2.6. Usługodawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu. 

 

2.7. Usługodawca informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa w pkt. 2.6. powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Użytkownika, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Usługodawca zaleca stosowanie programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet. 

 

2.8. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby Serwis był dostępny dla Użytkowników w każdym czasie (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku).

 

2.9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wynikające z: (I) prowadzonych na Serwisie prac konserwatorskich i modernizacyjnych; (II) przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy; (III) przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w szczególności działania osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

 

2.10. Usługodawca zobowiązuje się przeprowadzać prace, o których mowa w pkt. 2.9. lit. (i) powyżej, w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla Użytkowników oraz w miarę możliwości z wyprzedzeniem informować ich o planowanych pracach.

 

2.11. Usługodawca zobowiązuje się na bieżąco usuwać zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu. 

 

2.12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi, jeżeli jest ono skutkiem wystąpienia okoliczności niezależnych od Usługodawcy, którym nie był on w stanie zapobiec nawet przy dochowaniu należytej staranności.

 

2.13. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z Serwisu.

 

2.14. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Sprzedawcy lub usunięcia Ogłoszeń Sprzedawców, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie próby sprzedaży towarów podrobionych lub nieistniejących bądź wielokrotnego umieszczania Ogłoszenia dotyczącego Produktu już sprzedanego. 

 

3.  WYSTAWIANIE OGŁOSZEŃ W SERWISIE

 

3.1. Korzystanie z usług  lub funkcjonalności Serwisu, za wyjątkiem przeglądania produktów oraz korzystania z zamieszczonych w Serwisie ofert innych Użytkowników, w szczególności umieszczenie ogłoszenia wymaga rejestracji, tj. założenia konta Użytkownika i jego aktywacji, w zależności od rodzaju usługi lub funkcjonalności. Użytkownik uzyskuje informację o tym, że musi założyć konto, żeby skorzystać z usługi lub funkcjonalności.

 

3.2. Wystawianie Ogłoszeń przez Użytkowników w Serwisie odbywa się poprzez skorzystanie z Formularza Sprzedaj”. Aby było to możliwe, Użytkownik zobowiązany jest wpisać niezbędne dane i załadować zdjęcia wymagane w Formularzu „Sprzedaj”.

 

3.3. Ogłoszenie zostanie opublikowane w Serwisie po zatwierdzeniu jego treści przez Usługodawcę.

 

3.4. W momencie zatwierdzenia (autoryzacji) zgłoszonego Ogłoszenia Usługodawca zweryfikuje zgodność treści zamieszczonego Ogłoszenia ze stanem przedstawionym na zdjęciach oraz jakość zdjęć (zdjęcie Produktu musi być estetyczne, na jednolitym tle, Produkt musi być odpowiednio oświetlony, zdjęcie powinno przedstawiać wszystkie istotne cechy Produktu, w tym ewentualne wady, ślady użytkowania, zniszczenia itp.). 

 

3.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji Ogłoszeń, które nie spełniają wyżej wskazanych kryteriów lub może poprosić Sprzedawcę o poprawienia Ogłoszenia lub uzupełnienie brakujących elementów. 

 

3.6. Zabrania się kopiowania lub powielania treści ogłoszeń lub ich elementów (w szczególności zdjęć i ilustracji) umieszczonych w Serwisie, a także korzystania z nich w inny sposób (w szczególności wyświetlania w celach komercyjnych), bez uprzedniej zgody Usługodawcy. 

 

3.7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji zdjęć (wycięcie produktów ze zdjęcia i umieszczenie na jednolitym tle) i opisów (np. pod względem gramatycznym lub językowym). Akceptowane będą produkty marek określone w Formularzu ,,Sprzedaj”. Produkty innych marek mogą zostać zaakceptowane, jeśli tak zadecyduje Usługodawca. Autoryzacja Ogłoszenia przez Usługodawcę zostanie przeprowadzona w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania Ogłoszenia. Brak publikacji Ogłoszenia w ciągu 2 dni roboczych od momentu otrzymania Ogłoszenia oznacza, że weryfikacja ogłoszenia zakończyła się negatywnym wynikiem i Ogłoszenie nie zostanie opublikowane w Serwisie.

 

3.8. Opublikowanie Ogłoszenia w Serwisie Luxury Love następuje po spełnieniu łącznie następujących warunków:

 

3.8.1. wypełnieniu przez Sprzedawcę Formularza „Sprzedaj”,

 

3.8.2. kliknięciu po wypełnieniu Formularza wystawienia Ogłoszenia w przycisk „Wyślij”

 

3.8.3. zatwierdzeniu treści Ogłoszenia przez Usługodawcę.


3.9. Formularzu „Sprzedaj” Sprzedawca podaje poniższe informacje dotyczące Produktu:

 

• Nazwa produktu

• Kategoria i podkategoria Produktu

• Marka

• Opis 

• Rozmiar/wymiary

• Materiał

• Kolor

• Stan

• Zdjęcia Produktu (minimum 3)

• Cena sprzedaży (w polu „Dla Ciebie” automatycznie wylicza się kwota należna Sprzedawcy po potrąceniu prowizji obowiązującej w serwisie tj. 15% od Ceny sprzedaży ustalonej przez Sprzedawcę)

 

3.10. Dane zawarte w Ogłoszeniu muszą być zgodne z prawdą, dokładne i aktualne niewprowadzające w błąd i nienaruszających prawa osób trzecich. Ogłoszenie musi być sporządzone w języku polskim lub angielskim.

 

3.11. Wypełnienie przez Sprzedawcę Formularza „Sprzedaj” jest Usługą nieodpłatną w Serwisie (z zastrzeżeniem obowiązku zwrotu kosztu przesyłki w przypadku braku zgodności Produktu z Ogłoszeniem zgodnie z pkt. 4.2.2.4) i ma charakter jednorazowy, ulega zakończeniu z chwilą zarejestrowania w systemie informatycznym Usługodawcy wszystkich danych obligatoryjnych do jej wystawienia.

 

3.12. Cena Produktu podana w Formularzu wystawienia Ogłoszenia powinna być ceną brutto (wraz z podatkiem VAT i pozostałymi kosztami, których płatnikiem jest Sprzedawca, oraz prowizję należną Usługodawcy z tytułu wykonania usług pośrednictwa w Umowie Sprzedaży (Serwis sam nalicza prowizję i uwzględnia ją w cenie). Prowizja należna jest Usługodawcy wyłącznie w przypadku potwierdzenia zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu. Wysokość prowizji wynosi 15% ceny sprzedaży.

 

3.13. Każdy Użytkownik korzystając z Serwisu, a w szczególności umieszczając ogłoszenie w Serwisie, zobowiązany jest w szczególności do:

 

3.13.1 niedopuszczania się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, praw własności przemysłowej osób trzecich w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Serwisu; 

 

13.13.2 niedopuszczania się innego zachowania, niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego lub godzącego w dobre imię Usługodawcy;

 

13.13.3 niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa lub treści naruszających lub mogących naruszyć dobre obyczaje, normy moralne lub etyczne, w tym o podtekstach seksualnych, w szczególności zdjęć i innych treści pornograficznych; 

 

13.13.4 korzystania ze Serwisu w sposób zgodny ze wszystkimi mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu;

 

3.14. W Serwisie zabroniona jest sprzedaż przedmiotów nieoryginalnych (tak zwanych podróbek).

 

3.15. Zabroniona jest sprzedaż przedmiotów naruszająca w jakikolwiek sposób prawa innych osób, w tym prawa znaku towarowego, handlowego, firmowego (marki towaru) i oznaczeń pochodzenia.

 

3.16. Zabronione jest oferowanie do sprzedaży przedmiotów, których oznaczenie (na przykład opis na opakowaniu) może wprowadzać Klientów w błąd co do istotnych cech tych towarów - na przykład pochodzenia, jakości, sposobu wykonania i innych.

 

3.17. Sprzedawca nie może dodawać do Ogłoszenia zdjęć lub innych materiałów, do których nie przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub licencja na korzystanie z tych praw w zakresie koniecznym do umieszczenia tych zdjęć w Serwisie. W szczególności zabronione jest dodawanie zdjęć wykonanych przez inne osoby bez wcześniejszego uzyskania od nich licencji lub przeniesienia autorskich praw majątkowych.

 

3.18. Z chwilą publikacji w Ogłoszeniu treści stanowiących przedmiot prawa autorskiego Użytkownik wyraża zgodę na ich nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie rozpowszechnianie w Serwisie oraz w zewnętrznych kampaniach marketingowych służących dodatkowemu promowaniu Ogłoszenia w celu zwiększenia jego zasięgów internetowych, w zakresie: (I) utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką w tym także przez dokonywanie zapisu oraz kopii na wszelkich nośnikach; (II) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej; (III) publicznego wyświetlania i odtwarzania; (IV) wykorzystywania w różnych formatach wraz z prawem włączania ich w całości lub we fragmentach do innych utworów i tworzenia opracowań.

 

3.19. Sprzedawca będący Przedsiębiorcą jest zobowiązany do opublikowania w opisie swojego Konta stosowanej przez niego polityki sprzedaży, rozpatrywania reklamacji oraz zwrotów. 

 

3.20. Poprzez wysłanie Ogłoszenia Sprzedawca potwierdza, że:

(I) oferowany przez niego Produkt jest autentyczny; (II) jest uprawniony do sprzedaży oferowanego Produktu. 

 

4.  WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW ORAZ ICH TREŚĆ

 

Treść usług i oferta Usługodawcy wynika z Regulaminu, oferty lub treści Serwisu. 

 

4.1. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza Klientowi, który je złożył fakt jego otrzymania przez Sprzedawcę oraz rozpoczyna czynności zmierzające do realizacji Zamówienia w imieniu Sprzedawcy. Usługodawca potwierdza otrzymanie Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji poprzez przesłanie do Klienta wiadomości e-mail na podany adres. Wiadomość ta zawiera co najmniej oświadczenie Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia i o przyjęciu go do realizacji.

 

4.2. Zawarcie Umowy pośrednictwa w sprzedaży pomiędzy podmiotami tj. Sprzedawcą a Usługodawcą następuje po zatwierdzeniu przez Usługodawcę treści Ogłoszenia wystawionego za pomocą Formularza „Sprzedaj”, z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia pozytywnej weryfikacji przesłanego Ogłoszenia, natychmiast po publikacji Ogłoszenia i spełnieniu łącznie warunków określonych w ustępie 4.5. niniejszego Regulaminu. 

 

4.2.1. Usługodawca zobligowany jest m.in. do:

 

4.2.1.1. Udostępnienia uprzednio zatwierdzonej przez niego treści Ogłoszenia wystawionego przez Sprzedawcę w ramach Serwisu.


4.2.1.2. W przypadku wystąpienia Zamówienia - przeprowadzenia sprzedaży Produktu na rzecz Klienta na rachunek Sprzedawcy.

 

4.2.1.3. W momencie otrzymania Produktu od Sprzedawcy - przeprowadzenia Weryfikacji Produktu oraz przyznania Sprzedawcy otrzymanych od Klienta środków pieniężnych z tytułu zapłaty ceny za Produkt poprzez dokonanie przelewu na rachunek wskazany przez Sprzedawcę w ciągu 3 dni roboczych od momentu dostarczenia Produktu do Klienta po uprzednim potwierdzeniu pomyślnego wyniku Weryfikacji Produktu przez Usługodawcę i, po potrąceniu prowizji zgodnie z punktem 4.2.2.2. 

 

4.2.1.4. Udzielenia odmowy weryfikacji Użytkownika w przypadku, gdy dane podane przez Użytkownika mają niską wiarygodność lub są niekompletne. Usługodawca może w związku z tym zdecydować o czasowym zablokowaniu dostępu do Konta Użytkownika lub o jego usunięciu – tj. rozwiązaniu Umowy o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym.

4.2.2. Sprzedawca zobowiązany jest do:

 

4.2.2.1. Podjęcia odpowiednich środków w celu zapobieżenia dostępowi do Konta oraz danych logowania przez nieuprawnione osoby trzecie. Udostępnienie Konta czy Danych Logowania osobom trzecim następuje wyłącznie na ryzyko Sprzedawcy. 


4.2.2.2. Zapłaty na rzecz Usługodawcy kwoty prowizji zgodnie z Cennikiem dostępnym na stronie Serwisu, co zostanie dokonane poprzez potrącenie przez Usługodawcę z kwoty Ceny otrzymanej od Klienta na swoją rzecz kwoty należnej mu prowizji.


4.2.2.3. Dokonanie zwrotu kosztów przesyłek Produktu do Usługodawcy w przypadku, gdy Weryfikacja Produktu zostanie zakończone wynikiem negatywnym, z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Sprzedawca; w tym przypadku zwrot Produktu następuje za pośrednictwem przesyłki kurierskiej pobraniowej – kwota do zapłaty będzie równowartością kosztów przesyłki poniesionych dotychczas przez Usługodawcę w związku z dostawą Produktu.

 

4.2.2.4. Wystawienia Ogłoszenia zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym. Sprzedawca obowiązany do podania prawdziwych, aktualnych i kompletnych danych wymaganych przez Usługodawcę. Wyłącznie Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za skutki podania w formularzu nieprawdziwych, nieaktualnych czy niekompletnych danych.

 

4.2.2.5. W przypadku sprzedaży wystawionego przez Sprzedawcę Produktu, Sprzedawca otrzyma maila informującego o sprzedaży oraz konieczności wysyłki produktu na wskazany przez Usługodawcę adres w celu przeprowadzenia weryfikacji. Dla Sprzedawców mieszkających na terenie Polski Usługodawca oferuje możliwość wysyłki Produktu na jego koszt za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL. Jeśli Sprzedawca chce skorzystać z takiej możliwość, Usługodawca wyśle w mailu link do zamówienia kuriera DHL po odbiór produktu z adresu wskazanego przez Sprzedawcę. Alternatywnie, Sprzedawca może wysłać Produkt samodzielnie za pośrednictwem dowolnej firmy kurierskiej na swój koszt. 

 

4.3. Każdy Produkt wystawiony przez Sprzedawcę w Serwisie w przypadku jego sprzedaży zostanie najpierw dostarczony do Usługodawcy w celu przeprowadzenia Weryfikacji Produktu. Weryfikacja Produktu zostanie wykonana przez Usługodawcę w terminie maksymalnie 2 dni roboczych od daty otrzymaniu Produktu. O wyniku Weryfikacji Produktu Sprzedawca i Kupujący zostają powiadomieni w terminie 2 dni roboczych od wykonania Badania, za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 

4.4. Wyłącznie pozytywny wynik Weryfikacji uprawnia Usługobiorcę do doręczenia Klientowi zakupionego przez niego Produktu. Wyjątek stanowi sytuacja, w której Klient, po otrzymaniu stosownej informacji od Usługodawcy, zdecyduje się nabyć Produkt na własne ryzyko, pomimo przedstawionych przez Usługodawcę wad lub innych niezgodności Produktu z Ogłoszeniem i potwierdzi ten fakt w wiadomości e-mailowej. Informacja o wyniku Weryfikacji Produktu zostaje wysłana niezwłocznie także do Sprzedawcy.

 

4.5. Umowa Sprzedaży zostanie zawarta w momencie, kiedy obligatoryjnie zostaną spełnione następujące warunki:

 

4.5.1. dokonanie przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Serwisie i dokonania płatności ceny za Produkt i kosztów przesyłki wskazanych w Formularzu Zamówienia, 

 

4.5.2. zaakceptowanie oferty przez Sprzedawcę i dostarczenie przez niego Produktu pod wskazany przez Usługodawcę adres, 

 

4.5.3. przeprowadzenie przez Usługodawcę Weryfikacji Produktu zakończonego pozytywnym wynikiem (albo w przypadku innego wyniku, jeżeli Klient potwierdzi chęć zakupu pomimo poinformowania go o negatywnym wyniku Weryfikacji Produktu i czynnikach, które miały na to wpływ), z chwilą otrzymania przez Klienta informacji od Luxury Love o pozytywnym wyniku przeprowadzonej Weryfikacji Produktu (lub z chwilą otrzymania przez Usługodawcę potwierdzenia od Klienta chęć zakupu Produktu pomimo poinformowaniu go o nieścisłościach i czynnikach, które wpłynęły na negatywny wynik Weryfikacji). Informacja o wyniku Weryfikacji Produktu zostaje wysłana niezwłocznie także do Sprzedawcy za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 

4.6. Wszystkie ceny podane na stronie Serwisu są podawane w polskich złotych (PLN) i euro (EUR), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak podatki, w tym podatek VAT). Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Klient zamówił produkt w zamówieniu. Podane ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji i zawsze będzie widoczny dla Klienta w Formularzu Zamówienia po wpisaniu adresu dostarczenia przesyłki. 

 

4.7. Przekazanie, utrwalenie i zabezpieczenie treści zawieranej pomiędzy Stronami Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu oraz przesłanie Sprzedawcy wiadomości e-mail. 

 

5.  SPOSOBY PŁATNOŚCI

 

5.1.1. Usługodawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności:

 

5.1.1.1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy:

 

(1a) w polskich złotych (PLN), dane do przelewu: 

 

Odbiorca: Luxury Love Kamila Cierniak, 

Adres odbiorcy: ul. Wojska Polskiego 16a, 42-240 Rudniki, 

Nazwa i adres banku: mBank, Łódź, Skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2 

numer rachunku: 24 1140 2004 0000 3902 7723 5578,

SWIFT: BREXPLPWMBK

 

lub (1b) w euro (EUR), dane do przelewu: 

 

Odbiorca: Luxury Love Kamila Cierniak, 

Adres odbiorcy: ul. Wojska Polskiego 16a, 42-240,

Nazwa i adres banku: mBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A. (RETAIL BANKING) LODZ, Skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2 

IBAN: PL 26 1140 2004 0000 3912 0686 4336,

SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK

 

W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.

Na przelewy czekamy 1 dzień roboczy. Jeśli w ciągu tego czasu nie otrzymamy płatności, zamówienie zostanie anulowane.

 

5.2. Usługodawca udostępnia Sprzedawcy następujące sposoby przekazania kwoty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży, po potrąceniu prowizji z tytułu Umowy pośrednictwa w sprzedaży:

 

5.2.1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

 

6.   DOSTAWA

 

6.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej.

 

6.1.1. Dostawa Produktu do Kupującego jest odpłatna, chyba że umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 

6.2. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia w Formularzu Zamówieniu po podaniu dokładnego adresu dostarczenia przesyłki.

 

6.3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych na terytorium Rzeczpospolitej Polski i do 10 Dni Roboczych na terenie innych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

 

6.4. Klient powinien sprawdzić dostarczony Produkt w obecności kuriera. Jeśli paczka z Produktem jest uszkodzona, Klient powinien spisać protokół uszkodzenia i skontaktować się z Usługodawcą. 

 

7.   REKLAMACJA PRODUKTU

 

7.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym. 

 

7.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Usługodawcy Produkt bez wad (zgodny z Umową i Ogłoszeniem).

 

7.3. Usługodawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad (zgodny z Umową i Ogłoszeniem).

 

7.4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

 

7.4.1. pisemnie na adres Luxury Love Kamila Cierniak, ul. Wojska Polskiego 16a, 42-240 Rudniki.


7.4.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
sklep@luxurylove.pl;

 

7.5. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 

7.6. Usługodawca, działając w imieniu Sprzedawcy, ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Usługodawcy w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 

7.7. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Usługodawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Usługodawcy, Klient zostanie poproszony przez Usługodawcę o dostarczenie Produktu na koszt Usługodawcy na wskazany adres.

 

7.8. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 7.7 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o której mowa w pkt. 7.6 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Usługodawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

 

8. REKLAMACJA FUNKCJONOWANIA SERWISU

 

8.1. Użytkownik może złożyć reklamację w przypadku, gdy Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną w sposób niezgodny z Regulaminem, czego skutkiem jest w szczególności nieprawidłowe działanie Serwisu lub któregokolwiek z jego elementów.

 

8.2. Użytkownik zgłaszający reklamację powinien przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@luxurylove.pl oświadczenie zawierające: (II) nazwę reklamowanej Usługi; (II) numer Zamówienia (jeżeli dotyczy); (III) imię i nazwisko Użytkownika; (IV) adres poczty elektronicznej; (V) opis dostrzeżonych nieprawidłowości. 

 

8.3. Termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi wynosi 14 dni od otrzymania reklamacji przez Usługodawcę. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza uznanie reklamacji.

 

8.4. Odpowiedź na reklamację Usługodawca wysyła pocztą elektroniczną. 

 

9. ZWROTY

 

9.1. Sprzedawca będący osobą fizyczną nie jest zobowiązany do przyjmowania zwrotów używanych przedmiotów pochodzących z jego prywatnej kolekcji.

 

9.2. W przypadku gdy Kupujący uważa, że otrzymany produkt nie jest zgodny z opisem, powinien niezwłocznie po jego otrzymaniu zgłosić jego niezgodność z opisem mailowo na adres sklep@luxurylove.pl wraz z uzasadnieniem, dlaczego jego zdaniem Produkt jest niezgodny z opisem. Usługodawca. – działając w imieniu Sprzedawcy - rozpatrzy prośbę w ciągu 2 dni roboczych i prześle swoją decyzję mailowo. W przypadku, jeśli prośba zostanie rozpatrzona pozytywnie, Serwis poprosi o zwrot Produktu niezwłocznie, a maksymalnie w ciągu max. 2 dni roboczych. Produkt musi zostać zwrócony w takim samym stanie, w jakim został otrzymany: nie może nosić jakichkolwiek śladów użytkowania oraz musi mieć przyczepione wszystkie metki i oznaczenia z jakimi został dostarczony. Koszt produktu pomniejszony o koszty wysyłki zostanie zwrócony Klientowi w ciągu 3 dni roboczych od momentu otrzymania Produktu przez Usługodawcę. 

 

9.3. W odniesieniu do Sprzedawcy będącego Przedsiębiorcą Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wejścia w posiadanie Produktu. Szczegółowe warunki realizacji prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży określa polityka danego Sprzedawcy. 

 

10.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

10.1. Umowy zawierane poprzez Usługodawcę zawierane są w języku polskim i angielskim.

 

10.2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; do Użytkowników będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

10.3. Wszelkie uwagi i sugestie Użytkowników są zawsze mile widziane. W celu przesłania uwag i sugestii prosimy o korzystania z formularza kontaktowego. Jeżeli Użytkownik uważa, że jego prawa zostały naruszone, może skierować swoją skargę do nas za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@luxurylove.pl w celu poszukiwania pozasądowego rozstrzygnięcia sporu. 

 

10.4. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 

 

10.5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). 

Użytkownik ma także prawo do poszukiwania rozwiązania z nami ewentualnego sporu konsumenckiego w sposób pozasądowy, poprzez platformę do rozwiązywania sporów on-line, dostępną pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

10.6. Usługodawca zastrzega prawo do dokonywania zmian w Regulaminie w przypadku:

a) zmiany przedmiotu działalności Usługodawcy

b) dokonania technicznych modyfikacji Serwisu, wymagających dostosowania do nich postanowień Regulaminu;

c) prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do zmienionego brzmienia aktów prawa powszechnie obowiązującego. 

 

10.7. O zmianie Regulaminu, Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji w Serwisie, co najmniej 14 dni przed dniem wejścia zmian w życie. W tym samym terminie zmieniona wersja regulaminu zostanie przesłana pocztą elektroniczną zarejestrowanym Użytkownikom.

 

10.8. Do Umów o świadczenie Usług Elektronicznych oraz Umów Sprzedaży o zawartych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili ich zawarcia. 

 

10.9. Użytkownik zarejestrowany, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może poprzez usunięcie Konta wypowiedzieć Umowę o świadczenie usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym do czasu wejścia w życie zmian Regulaminu. Brak wypowiedzenia uznaje się za zgodę na świadczenie przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną zgodnie z nowymi postanowieniami Regulaminu. 

 

10.10. Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od 5.12.2022.