1.     WPROWADZENIE

 

 

 

 

 

1.1. Niniejszy dokument (zwany dalej „Regulaminem”), wraz z innymi dokumentami w nim wspomnianymi, określa warunki, jakim podlega korzystanie z serwisu Luxury Love, a także korzystanie z wszelkich aplikacji mobilnych Luxury Love na smartfony czy inne urządzenie przenośne lub elektroniczne oraz dokonywanie zakupów za jego pośrednictwem. 

 

 

 

1.2.   Zachęcamy do starannego zapoznania się z niniejszym Regulaminem, naszą Polityką plików cookies i Polityką prywatności przed rozpoczęciem korzystania z naszego serwisu. Bardzo ważne jest zapoznawanie się z treścią Regulaminu i Zasadami ochrony danych za każdym razem, gdy składane jest zamówienie. 

 

 

 

1.3. Sprzedaż towarów realizowana jest za pośrednictwem serwisu Luxury Love, którego właścicielem jest Kamila Cierniak, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Luxury Love Kamila Cierniak (adres prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Wojska Polskiego 16a, 42-240 Rudniki, Polska) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9492086519, REGON 368674549, adres poczty elektronicznej: sklep@luxurylove.pl, numer telefonu:  +48 798 777 653.

 

 

 

1.4.    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronach serwisu Luxury Love. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

 

 

 

1.5. Informacje oraz dane osobowe podane przez Użytkownika podlegają przetwarzaniu zgodnie z Zasadami ochrony danych tj.Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 

1.6.    Definicje:

 

 

 

 

1.6.1. DZIEŃ ROBOCZY– jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

 

 

1.6.2. FORMULARZ REJESTRACJI– formularz dostępny w serwisie Luxury Love umożliwiający utworzenie Konta.

 

 

 

1.6.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA– Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w serwisie Luxury Love umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 

 

 

1.6.4. KLIENT– (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 

 

 

1.6.5. KODEKS CYWILNY– ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

 

 

 

1.6.6. KONTO– Usługa Elektroniczna oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem oraz podany przez Usługobiorcę zbiór zasobów zapisany w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w serwisie Luxury Love.

 

 

 

1.6.7. NEWSLETTER– Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w serwisie Luxury Love.

 

 

 

1.6.8. PRODUKT– dostępna w serwisie Luxury Love rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 

 

 

1.6.9. REGULAMIN– niniejszy regulamin serwisu Luxury Love.

 

 

 

1.6.10. SKLEP INTERNETOWY- sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: Luxurylove.pl.

 

 

 

1.6.11. USŁUGODAWCA–  Kamila Cierniak, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Luxury Love Kamila Cierniak (adres prowadzenia działalności i adres do doręczeń: ul. Wojska Polskiego 16a, 42-240 Rudniki, Polska) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9492086519, REGON 368674549, adres poczty elektronicznej: sklep@luxurylove.pl, numer telefonu: +48 798 777 653.

 

 

 

1.6.12. UMOWA SPRZEDAŻY– umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

 

 

1.6.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA– usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

 

 

1.6.14. USŁUGOBIORCA– (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

 

 

 

1.6.15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

 

 

 

1.6.16. ZAMÓWIENIE- oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą

 

 

 

1.6.17.SPRZEDAWCA-Użytkownik, który zamierza oferować, oferujący lub sprzedający Produkty za pośrednictwem Serwisu. 

 

 

 

1.6.18. WERYFIKACJA PRODUKTU-czynności Usługodawcy polegające na weryfikacji Produktu otrzymanego od Sprzedawcy, przede wszystkim pod względem zgodności z opisem Ogłoszenia i oryginalności Produktu oraz innymi istotnymi czynnikami takimi jak jakość czy widoczne wady Produktu.

 

1.6.19. UMOWA POŚREDNICTWA SPRZEDAŻY- umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą a Sprzedawca, po spełnienie warunków określonych w niniejszym Regulaminie. 

 

 

 

2.    USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 

 

 

 

 

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

 

 

 

2.1.1. KONTO– korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: adres poczty elektronicznej oraz hasło.

 

 

 

2.1.1.1. Usługa Elektroniczna KONTO świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: sklep@luxurylove.pl lub też pisemnie na adres: Luxury Love Kamila Cierniak, ul. Wojska Polskiego 16a, 42-240 Rudniki.

 

 

 

2.1.2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA– korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

 

 

 

2.1.2.1. Usługa Elektroniczna FORMULARZ ZAMÓWIENIA  świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

 

 

 

2.1.3. NEWSLETTER– korzystanie z Newslettera następuje po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i (2) po kliknięciu pola „Zapisz się”.

 

 

 

2.1.4. Usługa Elektroniczna NEWSLETTER świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@luxurylove.pl, lub też pisemnie na adres: Luxury Love Kamila Cierniak, ul. Wojska Polskiego 16a, 42-240 Rudniki.

 

 

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 

 

 

 

 

 

3.    WYSTAWIANIE OGŁOSZEŃ W SERWISIE

 

 

 

 

 

3.1. Korzystanie z usług Luxury Love lub funkcjonalności w ramach Serwisu, za wyjątkiem przeglądania produktów oraz korzystania z zamieszczonych w Serwisie ofert innych Użytkowników, w szczególności umieszczenie ogłoszenia wymaga rejestracji Użytkownika, a więc założenia konta Użytkownika i jego aktywacji, w zależności od rodzaju usługi lub funkcjonalności. Użytkownik uzyskuje informację o tym, że musi założyć konto, żeby skorzystać z usługi lub funkcjonalności.

 

 

 

3.2. Wystawianie Ogłoszeń przez Użytkowników w Serwisie odbywa się poprzez skorzystanie z FormularzaSprzedaj”. Aby było to możliwe, Użytkownik zobowiązany jest wpisać niezbędne dane i załadować zdjęcia wymagane w Formularzu „Sprzedaj”.

 

 

 

 

3.3. Ogłoszenie zostanie opublikowane w Serwisie po zatwierdzeniu jego treści przez Usługodawcę.

 

 

 

3.4. W momencie zatwierdzenia zgłoszonego Ogłoszenia Usługodawca zweryfikuje zgodność treści zamieszczonego Ogłoszenia ze stanem przedstawionym na zdjęciach oraz jakość zdjęć (zdjęcie Produktu musi być estetyczne, na jednolitym tle, Produkt musi być odpowiednio oświetlony, zdjęcie powinno przedstawiać wszystkie istotne cechy Produktu, w tym ewentualne wady, ślady użytkowania, zniszczenia itp.). 

 

 

 

3.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji Ogłoszeń, które nie spełniają wyżej wskazanych kryteriów lub może poprosić Sprzedawcę  o poprawienia Ogłoszenia lub uzupełnienie brakujących elementów. 

 

 

 

3.6. Zabrania się kopiowania lub powielania treści ogłoszeń lub ich elementów (w szczególności zdjęć i ilustracji) umieszczonych w Serwisie, a także korzystania z nich w inny sposób (w szczególności wyświetlania w celach komercyjnych), bez uprzedniej zgody Usługodawcy. 

 

 

 

3.7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji zdjęć (wycięcie produktów ze zdjęcia i umieszczenie na jednolitym tle) i opisów (np. pod względem gramatycznym lub językowym). Akceptowane będą produkty marek określone w Formularzu ,,Sprzedaj”. Produkty innych marek mogą zostać zaakceptowane jeśli tak zadecyduje Usługodawca. Autoryzacja Ogłoszenia przez Usługodawcę zostanie przeprowadzona w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania Ogłoszenia. Brak publikacji Ogłoszenia w ciągu 2 dni roboczych od momentu otrzymania Ogłoszenia oznacza, że weryfikacja ogłoszenia zakończyła się negatywnym wynikiem i Ogłoszenie nie zostanie opublikowane w Serwisie.

 

 

 

3.8. Opublikowanie Ogłoszenia w Serwisie  Luxury Love następuje po spełnieniu  łącznie następujących warunków:

 

 

 

3.8.1. wypełnieniu przez Sprzedawcę Formularza „Sprzedaj’,

 

 

 

3.8.2. kliknięciu po wypełnieniu Formularza wystawienia Ogłoszenia w przycisk „Wyślij”

 

 

 

 

3.8.3. zatwierdzeniu treści Ogłoszenia przez Usługodawcę.

 


3.9. Formularzu „Sprzedaj” Sprzedawca podaje poniższe informacje dotyczące Produktu:

 

 

 

• Nazwa produktu

 

• Kategoria i subkategoria Produktu

 

• Marka

 

• Opis

 

• Rozmiar/wymiary

 

• Materiał

 

• Kolor

 

• Stan

 

• Zdjęcia Produktu (minimum 3)

 

• Cena sprzedaży (w polu „Dla Ciebie” automatycznie wylicza się kwota należna Sprzedawcy po potrąceniu prowizji obowiązującej w serwisie tj. 15% od Ceny sprzedaży ustalonej przez Sprzedawcę)

 

 

 

3.10. Dane zawarte w ogłoszeniu  muszą być zgodne z prawdą, dokładne i aktualne  niewprowadzające w błąd i nienaruszających prawa osób trzecich. Ogłoszenie musi  być sporządzone w języku polskim lub angielskim.

 

3.11. Wypełnienie przez Sprzedawcę Formularza „Sprzedaj” jest Usługą nieodpłatną w Serwisie (z zastrzeżeniem obowiązku zwrotu kosztu przesyłki w przypadku braku zgodności Produktu z Ogłoszeniem zgodnie z pkt. 4.2.2.4) i ma charakter jednorazowy, ulega zakończeniu z chwilą zarejestrowania w systemie informatycznym Usługodawcy wszystkich danych obligatoryjnych do jej wystawienia.

 

3.12. Cena Produktu podana w Formularzu wystawienia Ogłoszenia powinna być ceną brutto (wraz z podatkiem VAT i pozostałymi kosztami, których płatnikiem jest Sprzedawca, oraz  prowizję należną Usługodawcy z tytułu wykonania usług pośrednictwa w Umowie Sprzedaży (Serwis sam nalicza prowizję i uwzględnia ją w Cenie). Prowizja należna jest Usługodawcy wyłącznie w przypadku zatwierdzenia zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem niniejszego Serwisu. Wysokość prowizji wynosi 15% Ceny sprzedaży.

 

 

 

3.13. Każdy Użytkownik korzystając z Serwisu, a w szczególności umieszczając ogłoszenie w Serwisie, zobowiązany jest w szczególności do:

 

 

 

3.13.1 niedopuszczania się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, praw własności przemysłowej osób trzecich w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Serwisu; 

 

 

 

13.13.2 niedopuszczania się innego zachowania, niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego lub godzącego w dobre imię Usługodawcy;

 

 

 

13.13.3 niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa lub treści naruszających lub mogących naruszyć dobre obyczaje, normy moralne lub etyczne, w tym o podtekstach seksualnych, w szczególności zdjęć i innych treści pornograficznych; 

 

 

 

13.13.4 korzystania ze Serwisu w sposób zgodny z wszystkimi , mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu; 

 

 

 

3.14W serwisie Luxury Love zabroniona jest sprzedaż przedmiotów nieoryginalnych (tak zwanych podróbek).

 

3.15. Zabroniona jest sprzedaż przedmiotów naruszająca w jakikolwiek sposób prawa innych osób, w tym prawa znaku towarowego, handlowego, firmowego (marki towaru) i oznaczeń pochodzenia.

 

3.16. Chodzi także o towary, których oznaczenie (na przykład opis na opakowaniu) może wprowadzać Klientów w błąd co do istotnych cech tych towarów - na przykład pochodzenia, jakości, sposobu wykonania i innych.

 

 

 

4.    WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW ORAZ ICH TREŚĆ

 

 

 

 

 

Treść usług i oferta Usługodawcy wynika z Regulaminu, oferty lub treści Serwisu, oraz ewentualnie z odrębnie zawartej umowy na piśmie, wraz ze wszystkimi załącznikami . W przypadku, jeżeli Usługodawca przewiduje taką możliwość dla określonych usług, Zarejestrowany Użytkownik może jednak zawrzeć z Usługodawcą umowę na piśmie na warunkach w niej wskazanych, a umowa taka zawierana jest na czas nieoznaczony i może być rozwiązana przez każdą ze stron w każdym czasie z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, chyba że co innego wynika wprost z jej treści. W takim wypadku treść tej umowy sprzeczna z niniejszym Regulaminem ma przed nimi pierwszeństwo, a w pozostałym zakresie stosuje się postanowienia Regulaminu.

 

 

 

4.1. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza Kupującemu, który je złożył fakt jego otrzymania oraz rozpoczyna czynności zmierzające do realizacji Zamówienia. Usługodawca potwierdza otrzymanie Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji poprzez przesłanie do Kupującego wiadomości e-mail na podany adres. Wiadomość ta zawiera co najmniej oświadczenie Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia i o przyjęciu go do realizacji.

 

 

 

4.2. Zawarcie Umowy pośrednictwa w sprzedaży pomiędzy podmiotami tj. Sprzedawcą a Usługodawcą następuje po zatwierdzeniu przez Usługodawcę treści Ogłoszenia wystawionego za pomocą Formularza „Sprzedaj”, z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia pozytywnej weryfikacji przesłanego Ogłoszenia, natychmiast po publikacji Ogłoszenia i spełnieniu łącznie warunków określonych w ustępie 4.5. niniejszego Regulaminu. 

 

 

 

4.2.1.  Usługodawca zobligowany jest m.in. do:

 

 

 

 

 

4.2.1.1. Udostępnienia uprzednio zatwierdzonej przez  niego treści Ogłoszenia wystawionego przez Sprzedawcę w ramach Serwisu Luxury Love.

 


4.2.1.2. W przypadku wystąpienia Zamówienia - przeprowadzenia sprzedaży Produktu na rzecz Kupującego na rachunek Sprzedawcy.

 

4.2.1.3. W momencie otrzymania Produktu od Sprzedawcy - przeprowadzenia Weryfikacji Produktu oraz przyznania Sprzedawcy otrzymanych od Kupującego środków pieniężnych z tytułu zapłaty ceny za Produkt poprzez dokonanie przelewu na rachunek wskazany przez Sprzedawcę w ciągu 3 dni roboczych od momentu dostarczenia produktu do Kupującego po uprzednim potwierdzeniu pomyślnego wyniku Weryfikacji Produktu przez Luxury Love i, po potrąceniu prowizji zgodnie z punktem 4.2.2.2. 

 

 

 

4.2.1.4. Udzielenia odmowy weryfikacji Użytkownika w przypadku gdy dane podane przez Użytkownika mają niską wiarygodność lub są niekompletne. Usługodawca może w związku z tym zdecydować o czasowym zablokowaniu dostępu do Konta Użytkownika lub o jego usunięciu – tj. rozwiązaniu Umowy o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym.


 

4.2.2. Sprzedawca zobowiązany jest do:

 

 

 

 

 

4.2.2.1. Podjęcia odpowiednich środków w celu zapobieżenia osobom trzecim dostępu do Konta oraz Danych Logowania. Udostępnienie Konta czy Danych Logowania osobom trzecim następuje wyłącznie na ryzyko Użytkownika.

 


4.2.2.2. Zapłaty na rzecz Usługodawcy kwoty prowizji zgodnie z Cennikiem dostępnym na stronie Serwisu, co zostanie dokonane poprzez potrącenie przez Usługodawcę z kwoty Ceny otrzymanej od Kupującego na swoją rzecz kwoty należnej mu Prowizji.

 


4.2.2.3. Dokonanie Zwrotu kosztów przesyłek Produktu do Usługodawcy w przypadku, gdy Weryfikacja Produktu zostanie zakończone wynikiem negatywnym, z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Sprzedawca; w tym przypadku zwrot Produktu następuje za pośrednictwem przesyłki kurierskiej pobraniowej – kwota do zapłaty będzie równowartością kosztów przesyłki poniesionych dotychczas przez Usługodawcę w związku z dostawą Produktu.

 

4.2.2.4. Wystawienia Ogłoszenia zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym. Sprzedawca obowiązany do podania prawdziwych, aktualnych i kompletnych danych wymaganych przez Usługodawcę. Wyłącznie Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za skutki podania w formularzu nieprawdziwych, nieaktualnych czy niekompletnych danych.

 

 

 

4.2.2.5. W przypadku sprzedaży wystawionego przez Sprzedawcę Produktu, wysyłki Produktu do Usługodawcy na wskazany przez niego adres w celu przeprowadzenia Weryfikacji Produktu. Niezwłocznie po sprzedaży produktu Sprzedawca otrzyma maila informującego o sprzedaży oraz konieczności wysyłki produktu na wskazany przez Usługodawcę adres. Sprzedawca ponosi koszt wysyłki Produktu w celu przeprowadzenia jego weryfikacji

 

 

4.3. Każdy Produkt wystawiony przez Sprzedawcę w Serwisie Luxury Love w przypadku jego sprzedaży zostanie najpierw dostarczony do Usługodawcy w celu przeprowadzenia Weryfikacji Produktu. Weryfikacja Produktu zostanie wykonana przez Usługodawcę w terminie maksymalnie 2 dni roboczych od daty otrzymaniu Produktu. O wyniku Weryfikacji Produktu Sprzedawca i Kupujący zostają powiadomieni w terminie 2 dni roboczych od wykonania Badania, za pośrednictwem wiadomości  e-mail.

 

 

 

 

4.4. Przekazanie do Kupującego Produktu nastąpi w stanie zgodnym z treścią Ogłoszenia po uprzedniej Weryfikacji Produktu zakończonej wynikiem pozytywnym ( lub w przypadku innego wyniku, ale tylko po potwierdzeniu chęci zakupu Produktu przez Kupującego pomimo poinformowania go o nieścisłościach i okolicznościach, które wpłynęły na ten wynik), z chwilą otrzymania przez Kupującego informacji od Luxury Love o pozytywnym wyniku przeprowadzonej Weryfikacji Produktu (lub z chwilą otrzymania przez Luxury Love potwierdzenia od Kupującego chęci zakupu Produktu pomimo poinformowaniu go o nieścisłościach i okolicznościach, które wpłynęły na negatywny wynik Badania). Informacja o wyniku Weryfikacji Produktu zostaje wysłana niezwłocznie także do Sprzedawcy.

 

 

 

4.5. Umowa Sprzedaży zostanie zawarta w momencie, kiedy obligatoryjnie zostaną spełnione następujące czynności: 

 

 

 

4.5.1. dokonanie przez Kupującego Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Serwisie i dokonania płatności Ceny za Produkt i kosztów przesyłki wskazanych w Formularzu Zamówienia, 

 

 

 

4.5.2. zaakceptowanie oferty przez Sprzedawcę i dostarczenie przez niego Produktu pod wskazany przez Usługodawcę adres, 

 

 

 

4.5.3. przeprowadzenie przez Luxury Love Weryfikacji Produktu zakończonego pozytywnym wynikiem (albo w przypadku innego wyniku jeżeli Kupujący potwierdzi chęć zakupu pomimo poinformowania go o negatywnym wyniku Weryfikacji Produktu i czynnikach, które miały na to wpływ), z chwilą otrzymania przez Kupującego informacji od Luxury Love o pozytywnym wyniku przeprowadzonej Weryfikacji Produktu (lub z chwilą otrzymania przez Luxury Love potwierdzenia od Kupującego chęć zakupu Produktu pomimo poinformowaniu go o nieścisłościach i czynnikach, które wpłynęły na negatywny wynik Weryfikacji). Informacja o wyniku Weryfikacji Produktu zostaje wysłana niezwłocznie także do Sprzedawcy za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 

 

 

 

4.6. Wszystkie ceny podane na stronie Serwisu są podawane w polskich złotych (PLN) i euro (EUR), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak podatki, w tym podatek VAT). Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Kupujący zamówił produkt w zamówieniu. Podane ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji i zawsze będzie widoczny dla Kupującego w Formularzu Zamówienia po wpisaniu adresu dostarczenia przesyłki.  

 

 

 

4.7. Przekazanie, Utrwalenie i zabezpieczenie treści zawieranej pomiędzy Stronami Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu oraz przesłanie Sprzedawcy wiadomości e-mail.

 

 

 

 

 

5.    SPOSOBY PŁATNOŚCI

 

 

 

 

 

5.1.1. Usługodawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności:

 

 

 

5.1.1.1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy:

 

 

 

(1a) w polskich złotych (PLN), dane do przelewu: 

 

Odbiorca: Luxury Love Kamila Cierniak, 

 

Adres odbiorcy: ul. Wojska Polskiego 16a, 42-240 Rudniki, 

 

Nazwa i adres banku: mBank, Łódź, Skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2 

 

numer rachunku: 24 1140 2004 0000 3902 7723 5578, SWIFT: BREXPLPWMBK

 

 

 

lub (1b) w euro (EUR), dane do przelewu: 

 

Odbiorca: Luxury Love Kamila Cierniak, 

 

Adres odbiorcy: ul. Wojska Polskiego 16a, 42-240,

 

Nazwa i adres banku: mBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A. (RETAIL BANKING) LODZ, Skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2 

 

IBAN: PL 26 1140 2004 0000 3912 0686 4336,

 

SWIFT/BIC : BREXPLPWMBK

 

W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.

Na przelewy czekamy 2 dni robocze. Jeśli w ciągu tego czasu nie otrzymamy płatności, zamówienie zostanie anulowane.

 

5.1.1.2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayPal.

 

 

 

5.2. Usługodawca udostępnia Sprzedawcy następujące sposoby przekazania kwoty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży, po potrąceniu prowizji z tytułu Umowy pośrednictwa w sprzedaży:

 

 

 

5.2.1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

 

 

 

6.     DOSTAWA

 

 

 

 

 

6.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej.

 

 

 

 

 

6.1.1. Dostawa Produktu do Kupującego jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 

 

 

6.2. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Kupującemu w trakcie składania Zamówienia w Formularzu Zamówieniu po podaniu dokładnego adresu dostarczenia przesyłki.

 

 

 

6.3. Termin dostawy Produktu do Kupującego wynosi do 10 Dni Roboczych na terytorium Rzeczpospolitej Polski i do 15 Dni Roboczych na terenie innych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Kupującego liczy się od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

 

 

 

 

 

7.     REKLAMACJA PRODUKTU

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy i Sprzedawcy względem Kupującego, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Do zasad odpowiedzialności Użytkownika względem Kupującego mają zastosowanie w szczególności przepisy dotyczące odpowiedzialności komisanta za sprzedaż rzeczy powierzonej przez komitenta do sprzedaży w ramach umowy komisu.

 

 

 

7.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Usługodawcy Produkt bez wad (zgodny z Umową).

 

 

 

7.3. Usługodawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu Produkt bez wad (zgodny z Umową).

 

 

 

7.4. Reklamacja może zostać złożona przez Kupującego na przykład:

 

 

 

7.4.1. pisemnie na adres Luxury Love Kamila Cierniak, ul. Wojska Polskiego 16a, 42-240 Rudniki.

 


7.4.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
sklep@luxurylove.pl;

 

7.5. Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 

 

 

7.6. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Usługodawcy w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 

 

 

7.7. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Usługodawcę do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Usługodawcy, Kupujący zostanie poproszony przez Usługodawcę o dostarczenie Produktu na koszt Usługodawcy na wskazany adres.

 

 

 

7.8. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 7.7 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Kupującego, o którym mowa w pkt. 7.6 Regulaminu oraz nie narusza prawa Kupującego żądania od Usługodawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

 

 

 

8.     PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 

 

 

 

8.1. Obowiązuje tylko w przypadku produktów nowych: Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.9 Regulaminu.

 

 

 

8.2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Kupującego może zostać złożone na przykład:

 

 

 

8.2.1. Pisemnie na adres Usługodawcy, w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@luxurylove.pl.

 

 

 

8.3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta.

 

 

 

8.4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 

 

 

8.4.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części;

 


8.4.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 

 

 

8.5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 

 

 

8.6. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

 

 

8.7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Usługodawcy, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Luxury Love Kamila Cierniak, ul. Wojska Polskiego 16a, 42-240 Rudniki.

 

 

 

8.8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, w szczególności Produkt musi posiadać oryginalnie przyczepione do niego metki Luxury Love.

 

 

 

8.9. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

 

 

 

8.9.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 


8.9.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 

 

 

8.10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 

 

 

8.10.1. o świadczenie usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 

 


8.10.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 

 


8.10.3. w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

 


8.10.4. w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 

 


8.10.5. w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

 


8.10.6. w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

 


8.10.7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; 

 


8.10.8. w której konsument wyraźnie żądał, aby sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub produktów; 

 


8.10.9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

 


8.10.10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 

 


8.10.11. zawartej w drodze aukcji publicznej; 

 


8.10.12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 

 


8.10.13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 

 

9.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 

 

9.1. Umowy zawierane poprzez Usługodawcę zawierane są w języku polskim i angielskim.

 

 

 

9.2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; do Użytkowników będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 

 

9.3. Wszelkie uwagi i sugestie Użytkowników są zawsze mile widziane. W celu przesłania uwag i sugestii prosimy o korzystania z formularza kontaktowego. Jeżeli Użytkownik uważa, że jego prawa zostały naruszone, może skierować swoją skargę do nas za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@luxurylove.plw celu poszukiwania pozasądowego rozstrzygnięcia sporu. 

 

 

 

9.4. W związku z tym, jeśli Umowa sprzedaży została zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą za pośrednictwem naszego portalu (strony internetowej) - zgodnie z rozporządzeniem UE nr 524/2013, niniejszym informujemy, że Użytkownik ma prawo do poszukiwania rozwiązania z nami ewentualnego sporu konsumenckiego w sposób pozasądowy, poprzez platformę do rozwiązywania sporów on-line, dostępną pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.